ارسال با کلمات کلیدی

در بخش ارسال با کلمات کلیدی می توانید به صورت هوشمند متنی را به مخاطبانتان ارسال کنید.

در متن شما، کلمات کلیدی برای هر مخاطب متغیر هست مثل نام،پیشوند،میزان بدهی و مهلت پرداخت.

امکان ارسال بر اساس اطلاعات ذخیره شده در دفترچه تلفن و یا فایل اکسل وجود دارد.

ستون اول فایل اکسل حتما باید شماره موبایل باشد و بقیه ستون ها توسط شما تنظیم میگردد.

در سطر اول فایل اکسل میبایست عنوان ستون ها را قرار دهید.

با استفاده از این امکان برای مثال شما میتوانید طی تنظیم یک پیام برای کل مشتریان بدهکارتان میزان بدهی و مهلت پرداخت را ارسال نمایید.

همچنین جهت اطلاع رسانی یک متنی که فقط نام و یا کلمه دیگری متغیر هست هم نیز میتوان از این امکان استفاده نمود.